Yenilenen WhatsApp Kullanıcı Sözleşmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Mart 16, 2021

Kamuoyu Duyurusu Hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı kararı ile WhatsApp Inc. hakkında re’sen inceleme başlatılmasına karar vermiştir. Karara göre;

Verilerin işlenmesi sürecinde üçüncü taraflarla veri paylaşımı hususunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 9. maddesinde düzenlenen ve kişisel verilerin ilginin açık rızasına istinaden yurtdışına aktarılabileceğine ilişkin hükme ve Kanunun 3. maddesinde tanımlanan “açık rızanın özgür iradeyle açıklanması” şartı açısından bir ihlâl bulunup bulunmadığı,

Yurtdışında bulunan bir başka şirkete aktarım için ön koşul olarak istenen rızanın ve Kanun’un 4. Maddesinde düzenlenmiş olan “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” prensiplerinin ihlâl edilip edilmediği,

Kullanıcı sözleşmesinin ilgili kişi konumundaki kullanıcılara karşı ön koşul olarak ileri sürülmesi nedeniyle Kurul tarafından birçok kararında da vurgulanmış olan açık rızanın “hizmetin şartına bağlanamaması” şartıyla bağdaşıp bağdaşmadığı,

Yurtdışına aktarım konusunun ise yukarıda izah edilen verilerin yurtdışına aktarımında özel ve açık rıza aranması hükmüne aykırı olup olmadığı hakkında inceleme başlatılması uygun görülmüştür. Süreç hakkında 08.02.2021 tarihinde Kurul’ca yeni bir değerlendirme yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Yorum

Kanun kişisel verilerin yurtdışına aktarılamayacağı konusunda oldukça katıdır. İlgili kişinin açık rızası olmadan bunun mümkün olmayacağını 9. maddesinde hükme bağlamıştır.

Whatsapp uygulamasının kullanıcı sözleşmesinde yapılan değişiklik ile kullanıcıların kişisel verilerinin yurt dışına aktarılarak işleneceği hususunda düzenleme getirilmiştir. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların ilgili sözleşmeyi kabul etmesi gerekmekte olup aksi takdirde kullanıcılar uygulamayı kullanamayacaktır. Bu düzenleme ile ilgili kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı da muallâkta bırakılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Whatsapp Inc’ın, Avrupa 95/46 sayılı Veri Koruma Direktifini temel alan Kanun’a daha ilk bakışta açıkça aykırı görünen ve dünya gündeminde tahmin edilenden daha fazla yer tutan bu şartları ortaya koymasındaki saiki merak konusudur. Bu konuda belirtmek gerekir ki, Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) ile Avrupa’nın kişisel verilere olan yaklaşımında belirli farklılıklar bulunmaktadır.

Avrupa Birliği, kişisel verilerin insan onuruyla olan ilişkisine önem vererek mevzubahis durumu, işbu verilerin daha çok kişiye ait bir hakka ilişkin olması sebebiyle manevi olarak irdelerken, ABD’de kişisel veriler maddi değeri olan, ticari sözleşmelere konu edilmeye yatkın değerler konumunda bulunmaktadır. İki ayrı hukuk sistemine sahip ülkelerin kişisel verilere olan tutumunda tarihten gelen ayrımların olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Facebook Inc’in bünyesinde bulunan Whatsapp Inc. de ABD merkezli bir mesajlaşma uygulaması olarak teknoloji çağına uyum sürecinde karşımıza çıkardığı yeni kullanıcı sözleşmesi ile kişisel verilerin korunması hukukunun önemini hepimize bir kez daha hatırlatmıştır.

Son olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kişisel verilerin özellikle yurtdışına aktarımı ve çok uluslu şirketler arası aktarımına ilişkin duruşunun işbu soruşturma sonucunda daha net bir şekilde şekilleneceğini belirtmek gerekmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.