Bağlantıları atla

Turizm Bölgelerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik Değerlendirmesi

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri(“KTKGB”) ve Turizm Merkezlerinde her ölçekte imar planlarının yapılması, yaptırılması, onaylanması ve değiştirilmesi işlemlerinin yanında yeni eklenen hususlar ile KTKGB ile turizme ayrılan yerlerdeki turizm tesislerinin yapı ve yapılaşma koşulları yönetmelik kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 4 ve 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri ve bunların tamamlayıcı unsurlarına ilişkin plan, proje ve yapılaşma koşulları da yönetmelik kapsamına dâhil edilmiştir.

KTKGB tespit ve ilan yetkisi Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanı olarak belirlenmiştir.

KTKGB‘deki lejant ve plan çizim normları için İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin dikkate alınacağı, bununla birlikte planlarda kullanılacak turizm amaçlı lejant ve plan çizim normları, alan hesapları ve standartlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı(“Bakanlık”) tarafından belirlenebileceği belirtilmiştir.

KTKGB’de olup turizm tesisi yapılması mümkün olan ve sahil şeridinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların bu birinci bölümde kalan kısımlarının da imar planında turizm tesis alanı olarak gösterileceği, emsal hesabın da turizm tesis alanının tamamı üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

Sahil şeridinin birinci bölümü tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlendiği ve bu bölümde sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras alanları ile halkın eğlence ve dinlenme gereksinimleri için açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşmeler, açık havuzlar, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları, yeşil bitki örtüsü ve kıyı yapısının elverdiği yerlerde denize iniş rampaları ve bisiklet yolları bulunan kamu ya da özel alanlar niteliği taşıyan alanların yer alabileceği belirtilmiştir.

Sahil şeridinin ikinci bölümü, toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve tesislerini kapsayacağı ve bu alanların sahil şeridinin ikinci bölümündeki emsali, ikinci bölüm olarak ayrılan alanın en fazla 0.20’si olabileceği belirtilmiş ve aynı zamanda yapılanma hakkının kalan kısımlarının sahil şeridinin dışında kalan alanda kullanılabileceği belirtilmiştir.

İlgili yönetmeliğin genel ilkeler kısmında; turizm tesislerinin bu Yönetmeliğin uygulamaya yönelik hükümlerinden yararlanabilmesi için ilgili idarece yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında Bakanlık tarafından bu turizm tesislerine ilişkin düzenlenen turizm yatırımı veya kısmî turizm işletmesi belgesinin ilgili idareye ibrazının zorunlu olduğu hususu, bununla beraber turizm tesislerinin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine turizm tesisi dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri olduğu yönünde belirtme yapılacağı ve bu belirtme yapılmadan yapı ruhsatı verilmeyeceği hususu ve turizm tesisi için kısmî turizm işletme belgesi veya turizm işletmesi belgesi(“İşletme Belgeleri”) başvurusunda bulunmayan, işletme belgelerini alamayan ya da işletme belgeleri iptal olan turizm tesislerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceği hususu açıklanmıştır.

Taban alanına dahil edilmeyen yapılaşma esasları; tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular ve iç bahçeler, bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan kameriye, pergola, sundurma, betonarme olmayan sökülüp takılabilir mutfak üniteleri, açık yüzme ve süs havuzu, üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları, çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat duvarları, kontrol veya bekçi kulübeleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile yangın güvenlik holleri, asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar, ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi, Turistik Tesis Kanopileri ve arkatlar, tesis bünyesinde varsa güneş panelleri ve temel ve kaidesi haricindeki kısımları, açık otoparklar, giriş saçakları (markizler). Katlar alanına dahil edilmeyen yapılaşma esasları; taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar, son katın üzerindeki ortak alan çatı bahçeler, üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, atrium ve galeri boşlukları, ortak alan niteliğindeki ibadet yeri ve müştemilat, bina için gerekli minimum sığınak alanı, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri, otopark alanları, tesisat katları, bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve hidrofor bölümleri, Turizm Tesislerinin bodrum katlarında yapılacak yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimler ile bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar, sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi, resepsiyonun ve lobi bölümünün bulunduğu bina giriş holleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkları.

Bu maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; imar parseli alanının yüzde otuzunu aşamayacağı ancak, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si, son katın üzerindeki herhangi bir kullanıma konu edilmeyen ortak alan niteliğinde teras çatılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar, turizm tesisinin konferans, spor, sinema salonları gibi özellik arz eden bölümlerinde düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar, açık havuzlar ve binaların bodrum katlarında yapılan; zorunlu otopark alanları, sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlüklerin ilgili mevzuat veya standarda göre hesap edilen asgari alanları, ibadet yeri ve müştemilatın 300 m²’si, bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla otopark alanları ve tamamen gömülü ortak alanlar, çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 m²’si, Turizm Tesislerinin bodrum katlarında yapılacak yeme-içme, spor ve eğlence, termal tedavi ihtiyaçlarına yönelik yardımcı ve tamamlayıcı birimler ile bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak ünitelerin, tamamen gömülü olanlarının tamamı ile tamamen gömülü olmayanlarının yüzde otuzunun bu hesaba dahil edilmeksizin emsal harici kabul edileceği belirtilmiştir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.