Bağlantıları atla

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hakkında

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hakkında

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği (Yönetmelik”) 27.08.2022 Tarih ve 31936 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarını belirlemekte olup bu kapsamda; bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenlemektedir. Yönetmelik kapsamında önemli görülen düzenlemeler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Yönetmelik uyarınca, Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bakanlık”) tarafından verilecek TİO yetki belgesini almaları zorunludur.
Yetki Belgesi Verilmesi, Yenilenmesi ve Başvuru Şartları

Yönetmelik ile, yetki belgesi almak veya yenilemek için;

Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları; tüzel kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları,
Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin; anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olması,
En az 150.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması gibi birtakım şartlar da aranmaktadır.
Yetki Belgelerinin Verilmesi, Yenilenmesi ve Süreler

Bakanlığa yapılacak müracaat üzerine Bakanlık, yapılan başvuruya ilişkin incelemesini en geç 30 gün içinde tamamlayacaktır. Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıldır. Bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa verilecek yetki belgeleri 1 yıl süreli olarak da düzenlenebilecektir.

Yetki belgesinin yenilenmesi için belge sahiplerinin ilgili yetki belgesinin geçerlilik süresi bitmeden 90 gün önce Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Yetki belgeleri 5 yıllık süre için yenilenir.
Yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin %15’idir.
Yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Bu sürenin aşımı halinde ilgili, yetki belgesi yenileme hakkını kaybedecektir.
Eğitim ve Mesleki Yeterlilik

Yönetmelik ile mesleki yeterlilik şartı olarak en az bir adet ÜDY3 türü ve yetki belgesi sahibinin ticaret sicili ile yetki belgesine şube olarak eklenmiş her bir şubesi için en az bir adet ODY3 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam etme şartı getirilmiştir.

Yetki Belgesi İptali ile Faaliyet Durdurma

 Yönetmelik uyarınca yetki belgesi sahiplerinin gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmak istemeleri ve adlarına düzenlenen yetki belgelerinin iptalini talep etmeleri halinde yetki belgeleri iptal edilecektir.

Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, gerçekleştirilecek her işlemde sunulan bilgi ve belgeler hakkında inceleme yapılır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgi ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alındığının veya yenilendiğinin veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi sonlandırılacaktır.
İdari Para Cezaları

Yönetmeliğe aykırılıklar nedeni ile 585 Türk Lirası ila 5.850 Türk Lirası arasında değişen idari para cezaları uygulanacaktır.

Yetki Belgesi Ücreti 

TİO yetki belgesi ücreti 273.244 Türk Lirası olarak; 1 yıl süreli belgenin ücreti ise 70.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

TİO Yetki Belgesi Ücretinde İndirim Yapılmasına Dair Hususlar

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, G3*, H1, H2, K1, K1(Ö), K1*, K3, K3*, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde; yetki belgesinin ilk düzenlendiği tarih esas alınarak Yönetmelik’te yer alan tabloya göre TİO yetki belgesi ücreti belirleneceği ve bu ücretin tahsil edilerek adlarına TİO yetki belgesi düzenlenecektir.

Bu kapsamda olmayan gerçek veya tüzel kişilerin TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde ise müracaat sahiplerine yetki belgesi ücretinde %40 indirim uygulanacaktır.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TİO yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ise mevcut TİO yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edileceği düzenlenmiştir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki; Yönetmelik uyarınca, anılan indirimler 14 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacaktır.

Sonuç

Yönetmelik ile TİO yetki belgesi alımı için gerekli prosedürler ve mesleki yeterlik şartları yeniden düzenlenmiş, belge alımı için gereken sermaye şartları iyileştirilmiş, belge ücretlerinde 14 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.
Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur,
Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.