Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

Haziran 15, 2022

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)08.06.2022 Tarih ve 31860 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”) merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Yönetmelik kapsamında tapu ve kadastro verileri, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nde (“TAKPAS”) yer alan taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içermektedir.

A. Veri Erişimine İlişkin Genel Esaslar

Yönetmelik uyarınca TAKPAS’tan faydalanan kişi veya kurumlar (“Alıcı”) tarafından veri talebi oluşturulması ve sorgulama yapılabilmesi için Genel Müdürlük ile protokol yapılması veya elektronik kabul beyanı zorunludur.

Yönetmelik ile Genel Müdürlük tarafından merkezi veri tabanında tutulan verilerin Alıcı ile yalnızca çevrimiçi olarak paylaşılacağı düzenlenmiştir. Paylaşılacak veriler, Alıcının veri kullanım amacı ve yasal dayanağı göz önünde bulundurularak belirlenir. Alıcı, Genel Müdürlük ile imzalanan protokol uyarınca işleme konu kişilerin bilgilerini alabilir. Söz konusu kişilerin verilerini, kullanım amacı tanımlanmış faaliyetin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamayacaktır.

Yönetmelik gereği Genel Müdürlük, veri erişim talebi kapsamında elde edilen bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde gerekli gördüğü bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygulayacaktır.

Alıcı da aldığı verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olup verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alacaktır.

B. TAKPAS Verilerine Erişim ve Erişim Hakkı

Yönetmelik ile TAKPAS hizmetlerinin kapsamı; kurumlar ve kişilerin, arayüzler ile ulaşabilecekleri etkileşimli sorgulamalar ve kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyecekleri bölümler ile sorgulama ve elektronik ortamda tapu işlemleri yapmalarına olanak verecek internet servisleri olarak belirlenmiştir. Sorgulamalarda, sorgu kriterine göre sorgu sonucu olarak TAKPAS’ta bulunan, kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu bilgiler paylaşılacaktır. Kurumlar ve kişilerle yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin paylaşılması mümkün değildir.

C. Elektronik Ortamda İşlem Tesisi

Elektronik ortamda tesis edilecek, tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerine yönelik işlemlerde; TAKPAS’tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilerinin yanında, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgileri; tüzel kişilerde ise MERSİS numarası/vergi numarası ile tüzel kişi tanımlayıcı bilgisinin de protokol yapılan kurumlarca taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne sunulması gereklidir. Aksi halde söz konusu talepler reddedilecektir.

 D. Türkiye Barolar Birliği Üzerinden Avukatların Veriye Erişimi

Son olarak önemle belirtmek isteriz ki, Yönetmeliğe göre avukatlar, görevleri ile ilişkili olarak TAKPAS ara yüzleri ve/veya internet servisleri üzerinden Türkiye Barolar Birliği’nin alt kullanıcısı sıfatıyla taşınmaz bilgisini sorgulayabilecektir.

 Sonuç

Yönetmelik ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlereilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.