Bağlantıları atla

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28.05.2022 Tarih ve 31849 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“Kanun”) “borçluya satış yetkisi verilmesi” başlıklı 111/a maddesinde düzenlenen haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları kapsamakta olup ilgili hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Yönetmelik ile belirlenen hususlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

  1. Yönetmelik uyarınca; borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecektir.
  2. İcra müdürü tarafından, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemleri durdurularak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki belgesi düzenlenip tebliğ edilecektir. Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya bu belgenin tebliğinden itibaren başlayacak 15 günlük süre verilecektir.
  3. Haczedilen malın rızaen satışına dair borçluya verilecek yetki belgesinde yer alan;
  • Borçlunun; anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini verilen 15 günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerektiği,
  • Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödemesinin zorunlu olacağı

hususları önemli görülmüştür.

  1. Alıcının, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal mahkemeye gönderecektir.
  2. Mahkeme, en geç on gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecektir.
  • Mahkemenin kabul kararı ile malın mülkiyeti alıcıya geçecektir. İcra dairesince malın devir ve teslim işlemleri yapılacaktır.
  • Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda, bu kararın icra dairesine gönderilmesinden itibaren üç iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka hesabına iade edilecektir. Ayrıca icra müdürü, 7’nci madde gereğince işlenen şerhin terkini için gerekli işlemleri yapacaktır.

Sonuç

Yönetmelik ile Kanun’da yer alan, borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Bilgi ve değerlendirmenize sunulur. 

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.