Hizmet Alanlarımız

Eyüboğlu & Büyükatak Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki hizmet sağlıyoruz. “Sürekli takip, hızlı dönüş” ilkesi ile müvekkillerimizin her türlü hukuki sorunlarına çözüm üretiyoruz.

Başlıca hizmet alanlarımız şu şekildedir:
Eyüboğlu & Büyükatak avukatları şirketler hukuku alanında uzmandır. Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerinin:  
 • Şirket kuruluşu, infisah, tür değiştirme,
 • Birleşme ve devralmalar,
 • Şirket yapılarının yeniden düzenlenmesi,
 • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları,
 • Hukuki Durum Tespit Raporu (Due Diligence) hazırlanması
gibi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm hukuki prosedürlerini, birlikte çalıştığı uzman yeminli mali müşavir ve mali müşavirler ve şirketlerin bünyesindeki ilgili birimler ile koordineli olarak yerine getirmektedir.
Büromuz avukatları gayrimenkul hukuku alanında geniş bir tecrübeye sahip olup, başta mahkemeler ve tapu müdürlükleri olmak üzere kurumların güncel uygulama ve içtihatlarını takip ederek müvekkillerine hizmet vermektedir. Bugüne kadar çok sayıda gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişinin:

 • Bağımsız bölüm, parsel ve ada bazında hukuki durum tespit raporunun (due diligence) hazırlanması,
 • Satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Yabancı vatandaşların ve yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul alımı için gerekli izinlerin takibi,
 • Her türlü tapu işlemlerinin takibi,
 • Arsa payı düzeltme davaları,
 • İpotek kaldırma (fek) davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Vasi ve cebri icra satışlarının takibi,

gibi gayrimenkul alanındaki her türlü hukuki işlemin takibini profesyonel anlayış ile yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir.
Eyüboğlu & Büyükatak, bugün itibariyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gerek yüklenici (müteahhit) tarafına gerek ise malikler tarafına tam kapsamlı hukuki hizmet veren en etkin bürolardan birisidir. Bugüne kadar bir çok projenin bu kapsamda:

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • 6306 sayılı kanunun uygulanması için gerekli tüm hukuki ve idari prosedürün takibi,
 • Riskli yapılar üzerindeki ipotek, haciz, şerh ve diğer takyidatların kaldırılmasının takibi,
 • 6306 sayılı kanunun "üçte iki" oy nisabı ile gösterdiği, maliklerin karar toplantısına çağrılması, bina ortak protokolünün hazırlanması,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde satış sürecinin takibi,
 • İnşaat süresince çıkabilecek ihtilaflar hususunda danışmanlık verilmesi,
 • İnşaatın tamamlanması aşamasında geçici kabul ve kesin kabul tutanaklarının hazırlanması,

gibi kentsel dönüşüm sürecine ilişkin her türlü hukuki hizmeti en üst düzey profesyonellik ilkesi ile yerine getirmektedir.
Eyüboğlu & Büyükatak, müvekkillerinin hukuki ihtilaflarını öncelikle dava yoluna gitmeksizin mutabakat yolu ile çözülmesi ilkesi ile hareket etmektedir. Bununla birlikte, mutabakat ile çözülemeyen uyuşmazlıklar ile müvekkillerinin doğrudan yargı yoluna başvurulması talepleri doğrultusunda dava, tahkim ve uyuşmaz çözümü alanında gerekli her türlü hukuki işlemi yerine getirir. Bu kapsamda, adli yargı (hukuk mahkemeleri) ve idari yargı (idare ve vergi mahkemeleri) alanlarında her kapsamdaki davalar büromuz avukatları tarafından açılmakta, açılmış davalara karşı savunma yapılmakta ve tüm yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.
Eyüboğlu & Büyükatak, İcra ve İflas Hukuku kapsamında, müvekkil alacağının tahsili amacıyla icra takiplerinde borçluya ait her türlü menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı araştırmalar yapmakta ve bu alandaki uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelerde dava takibi işlerini takip etmektedir. Ayrıca iflas erteleme konusunda da kapsamlı danışmanlık vermektedir.
.