Skip links

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce “Veri Sorumluları Siciline” (Sicil) kaydolmaları gerekmektedir. Sicil, kamuya açık tutulmakta olup Sicile girilecek bilgilerin veri sorumlularının hazırlamakla yükümlü oldukları kişisel veri işleme envanterine dayanması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19.07.2018 tarihli ve 2018/88 sayılı kararı ile sicile kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi, 01.10.2018 olarak belirlenmiş ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
– Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Kurul tarafından verilen kararda, “Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” ifadesi yer almaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki sicile kayıt yükümlülüğünüz olmasa dahi, herhalükarda Kanun’a uygun veri işleme faaliyetinde bulunma zorunluluğunuz devam etmektedir.

İlginç bir şekilde düzenlemede çalışan sayısının 50 altı veya üstü yerine tam 50 kişi olması halinde hangi tarihlerin uygulanacağı düzenlenmemiştir. Kanun gereğince, Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Saygılarımızla,

Eyüboğlu Büyükatak Hukuk Bürosu

This website uses cookies to improve your web experience. We use cookies to provide you with the best web experience. You can read the privacy policy here.